Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

5241 8822 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiggertits niggertits
3956 4be0 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viacarmenluna carmenluna
5080 ec82 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
9089 4365
Reposted fromoutline outline viairmelin irmelin
4953 7b58 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacarmenluna carmenluna

October 19 2019

4855 aa58 500
Reposted fromtichga tichga vianiggertits niggertits
7779 ac24 500
Reposted fromkaiee kaiee vianiggertits niggertits
4962 80a4 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacylonapplepie cylonapplepie
4520 7791 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacarmenluna carmenluna
2584 7a1d 500
Reposted fromtichga tichga vianiggertits niggertits
2630 dcdf
Reposted fromtichga tichga vianiggertits niggertits
2858 3f30 500
Reposted fromzciach zciach vianiggertits niggertits
3960 8cc7 500
Cały projekt odwołuje się bezpośrednio i wprost do edukacji seksualnej i efektywnie penalizuje inne nauczanie o seksualności człowieka, niż oparte na abstynencji. Co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że pis jest na smyczy mafii pedofilskiej AKA kościoła.
Zdejmij różowe okulary, doorniu z Podlasia, na twoich oczach powstaje prawo które zakazuje konkretnego światopoglądu. I nie ma nic wspólnego z dobrem dzieci.
Reposted fromniggertits niggertits
4000 541b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
3927 7a04
Reposted fromcisar236 cisar236 vianiggertits niggertits
2629 fb8d
Reposted fromtichga tichga viapapaj papaj
4663 ee5a 500
Reposted fromdivi divi

October 15 2019

5946 5425 500
Forrest cabin
Reposted fromwhats whats viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl